OBCHODNÍ PODMÍNKY - REKLAMACE

ABA SERVICE BÖCKER s.r.o

Vodňanská 933/71 (kamenná prodejna)

198 00 Praha 9

IČO: 27142116

DIČ: CZ21142116

č.ú: 35-0104260237/0100

tel.: 281 918 945

mobil: 602 215 995

mobil: 602 296 436

e-mail: hanzl@abaservice.cz

http: www.abaservice.cz

http: www.superstroje.cz

http: www.134.cz

Provozovatel

Provozovatelem (prodávajícím) internetového obchodu www.abaservice.cz.je společnost ABA SERVICE BÖCKER s.r.o, registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99456, která zde působí jako prodejce veškerého nabízeného zboží a zajišťuje jeho prodej. Samozřejmostí je záruční i pozáruční servis, který je zajištěn na veškeré uváděné zboží. Provozovatel je plátce DPH. Provozovna, otevírací doba, Po-Pá 15,00-18,00 prodej stavebních strojů, náhradní dílů, příjem a výdej oprav vyřízení případné reklamace mimo uvedenou pracovní dobu, včetně víkendů, je možné domluvit na výše uvedených telefonech.

Všeobecné podmínky

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené provozovatelem - prodávajícím. Vztahy kupujícího a provozovatele (prodávajícího) se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (ABA SERVICE BÖCKER s.r.o.) a jeho zákazníků (kupující) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy a je její nedílnou součástí. Použité ochranné známky, loga a obrázky jsou výhradním vlastnictvím uvedených firem a slouží pouze pro identifikaci jejich originálních produktů. Chyby v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

Předmět smlouvy

Kupní smlouva při nákupu v e-shopu se uzavírá okamžikem odeslání objednávky. Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Hmotnosti, rozměry, kapacita, výkony a ostatní údaje obsažené na internetových stránkách, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými orientačními údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR, vybavené českými návody k obsluze.

Cena a platba

Ceny uvedené na www stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobce a ostatních dodavatelů zboží. Zboží je standardně dodáváno na dobírku. Jiný způsob platby je možný po domluvě s prodávajícím. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Zboží je možné uhradit: Hotově na naší prodejně nebo Dobírkou - konečnou částku včetně DPH předáváte dopravci - řidiči firmy PPL, která pro nás dopravu zboží zajišťuje. V tomto případě je faktura, která zároveň slouží jako záruční list, umístěna v krabici s výrobkem. Řidič je povinen předat příjemci zboží příjmový doklad.

Storno objednávky

Objednávku je možné telefonicky, případně e-mailem stornovat do chvíle, než bude kupujícímu odeslána zpráva, že zboží bylo předáno ze skladu k expedici. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech kdy zboží bylo vyprodáno. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Přepravní podmínky

Zákazníkům je zboží zasíláno zásilkovou službou PPL. Cena dopravy činí 100 Kč bez DPH (121 Kč s daní). Poplatek za dopravu zboží zasílaného na Slovensko činí 250-500 Kč bez DPH. Při osobním odběru zboží ve skladu, nevzniká nárok na slevu za dopravu. Faktura je přiložena v balení výrobku. Zásilková služba doručí zásilku na adresu příjemce, kterého uvedl příkazce na objednávce. Zákazník je povinen zkontrolovat obal i zásilku a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s řidičem protokol o vzniklé škodě nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit co nejdříve dopravci. Kupující přebírá zásilku pouze není-li nijak poškozená. Reklamaci zjevně mechanicky poškozeného výrobku při dopravě od dodavatele ke kupujícímu je nutno uplatnit bez prodlení. Stejným způsobem je nutno reklamovat neúplnost či nekompletnost reklamovaného zboží. Zboží rozváží pouze jeden řidič proto pro případnou pomoc např. při stěhování do schodů u těžších zásilek je potřeba, abyste si zajistili pomocníka, který Vám s výnosem pomůže. Jiné než standardní doručení je možné pouze po domluvě s dopravcem.

Vrácení zboží

Spotřebitel má možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Právo na vrácení zboží je podmíněno tím, že kupující nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme, kontaktujte nás a uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, datem nákupu a číslem účtu nebo adresou pro vrácení peněz. Peníze vám budou vráceny po doručení zboží na naši adresu do 14 dnů. Poštovné a další náklady na přepravu zpět k prodávajícímu hradí kupující. Zboží, které budete zasílat zpět, nezasílejte na dobírku - nebude přijato. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení. Vrácené zboží musí být kompletní včetně příslušenství a veškeré dokumentace, naprosto neporušené, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Pokud je vrácené zboží poškozeno, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Vrácená cena může být také snížena o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním. O tomto postupu budete informováni.

Reklamace zboží

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Při prodeji spotřebního zboží kupujícím spotřebitelům činí záruční lhůta 24 měsíců. Kupující je povinen neprodleně po zjištění závady uplatnit reklamaci u prodávajícího. Reklamované zboží je nutné na vlastní náklady dopravit na adresu prodávajícího. Pro dopravu zboží k reklamačnímu řízení k dodavateli lze použít některou z následujících služeb: Česká pošta, Toptrans, PPL, apod. Zboží nezasílejte na dobírku - nebude přijato. Místem uplatnění reklamací je kamenný obchod dodavatele. V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady. Zboží určené k reklamaci bude přijato k reklamačnímu řízení včetně:

 • kontaktní adresy, dodací adresy, jménem osoby a telefonem
 • přiloženou kopií záručního listu, dodacího listu nebo faktury
 • soupisem reklamovaného zboží a písemným popisem závady

U oprávněných reklamací bude opravené nebo vyměněné zboží vráceno kupujícímu v nejkratším možném termínu. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení. O oprávněnosti reklamace a způsobu odstranění závady rozhoduje dodavatel na základě dodaných podkladů a materiálů. Další nároky včetně náhrady následně vzniklých škod jsou vyloučeny. Záruka se nevztahuje zejména na závady způsobenými:

 • neoprávněným zásahem, porušení ochranných pečetí, plomb nebo nálepek
 • opravou nebo údržbou zboží osobami, které k tomu dodavatel nepověřil
 • důsledkem použití zboží k jiným než obvyklým účelům
 • nevhodným skladováním, špatnou nebo neodbornou obsluhou atd.
 • nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem v dokumentaci zboží
 • provozem zařízení v prostředí s nadměrnou prašností, teplotou nebo vlhkostí
 • zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN
 • běžným opotřebováním
 • živelnými pohromami nebo vyšší mocí

Další práva a povinnosti

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00  Praha 2, IČ:00020869, internetová adresa: www.coi.cz. Prodávající není ve ztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku a je opravněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona  č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Další možností je řešení spotřebitelských sporů on-line. V tomto případě lze využít platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europea.eu/consumers/odr/.

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb je zde prováděna v běžném režimu. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníku jsou zpracovány v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. Poskytnutím údajů k registraci zákazník/návštěvník souhlasí s tím, aby dodavatel poskytnuté údaje zpracovával a využíval pro interní a marketingové potřeby. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám bez předchozího  souhlasu zákazníka/návštěvníka. V souladu se zákonem č.480/2004 Sb. zákazník/návštěvník souhlasí se zasíláním informačních emailu z internetového obchodu.

Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. Dodavatel si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění.